Ammattiliitto VALO tukee neuvotteluissa työnantajan kanssa.

Vapaa ammattiliitto – VALO ry tukee jäseniään kuulemistilanteissa

Vapaa ammattiliitto – VALO ry tukee jäseniään kuulemistilanteissa

Vapaa ammattiliitto – VALO ry tarjoaa jäsenilleen tukea tilanteissa, joissa työnantaja on velvollinen kuulemaan työntekijän näkemystä.

Työnantajalla on työsopimuslain mukaan velvollisuus kuulla työntekijää irtisanomistilanteessa. Työnantajan on työntekijän pyynnöstä ilmoitettava kirjallisesti työsuhteen päättymispäivä ja päättämisen perusteet. Työntekijälle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi näistä perusteista, ja hänelle on varattava riittävästi aikaa esittää oma kantansa. Työntekijä on oikeutettu käyttämään avustajaa tällaisissa tilanteissa.

Myös lomautuksen perusteista sekä sen arvioidusta laajuudesta, toteuttamistavasta, alkamisajankohdasta ja kestosta on esitettävä työntekijälle ennakkoselvitys ja annettava hänelle tai hänen edustajalleen tilaisuus tulla kuulluksi asiassa ennen lomautusilmoituksen antamista.

VALO ry:n jäsenilleen antama tuki ei rajoitu irtisanomis- ja lomautustilanteisiin. Tuemme jäseniämme kaikenlaisissa työnantajien ja työntekijöiden välisissä ristiriitatilanteissa, jotta heidän näkemyksensä tulevat huomioon otetuiksi. Tulemme apuun esimerkiksi tilanteissa, joissa työnantaja koettaa pakottaa työntekijää käyttämään maskia tai vaatii työntekijää ottamaan rokotuksen vastoin tahtoaan. Suomen laissa ei ole maski- eikä rokotuspakkoa, ja työnantajien on toimittava tämän mukaisesti.

Työntekijän näkemystä on voitava kuulla myös tartuntatautilain väliaikaiseen pykälään 48 a liittyvissä tilanteissa, joissa työnantaja katsoo, ettei työntekijää voi käyttää normaaleissa työtehtävissään lähikontaktin aiheuttaman tartuntariskin vuoksi, koska hänellä ei ole rokotuksen tai sairastetun covid-19-taudin antamaa suojaa. Vapaa ammattiliitto – VALO ry tarjoaa jäsenilleen lainopillista asiantuntemusta ja tarvittaessa oikeudellista apua, mikäli työnantaja ei pykälän 48 a mukaisesti tarjoa koronarokotuksesta eri syistä kieltäytyvälle vaihtoehtoista työsopimuksen mukaista työtä tai muuta työntekijälle sopivaa työtä ja jättää tällaisessa tilanteessa palkan maksamatta.

Samankaltaiset artikkelit