Löneavstängning enligt lagen om smittsamma sjukdomar är en mycket tvivelaktig handling i allmänhet och det är svårt att säga om löneavstängningen skulle vara giltig om ärendet togs upp i domstol. Men om annan lagstiftning (lagen om anställningsavtal) ger något svar på den fråga som ställts, är det främst värt att titta på suspensionsbestämmelsen i lagen om anställningsavtal. I den står följande om återgång till arbetet efter en period av avstängning: 6 § Återgång till arbetet efter en period av avstängning, Om en anställd är avstängd på obestämd tid ska arbetsgivaren ge minst sju dagars varsel om att arbetet ska påbörjas, om inget annat avtalats. Arbetstagaren har rätt att säga upp sitt anställningsavtal med en annan arbetsgivare under avstängningsperioden, oavsett hur länge den varar, med en uppsägningstid på fem dagar.

Såvitt jag förstår det, ja, om anställningsförhållandet fortfarande är i kraft. Det är möjligt att bli kallad tillbaka till arbetet.

Arbetsgivaren kan inte ändra definitionen, utan definitionen måste komma från lagen.

Såvitt jag förstår det, ja.

Arbetsgivaren måste visa att den tydligt har försökt ordna annat arbete för en ”ovaccinerad” anställd. Det måste också finnas en skriftlig förklaring om detta.

Absolut.

Den lagstiftning som regeringen föreslagit och som parlamentet antagit är mycket godtycklig och otydlig. Det viktigaste är klausulen om uppsägning i arbetsavtalslagen. Om återgång till arbetet efter en ledighetsperiod står det följande: § 6 Återgång till arbetet efter en ledighetsperiod, Om en arbetstagare är tjänstledig på obestämd tid ska arbetsgivaren meddela att arbetet inleds minst sju dagar i förväg, om inget annat har avtalats. Arbetstagaren har rätt att säga upp sitt anställningsavtal med en annan arbetsgivare under avstängningsperioden, oavsett hur länge den varar, med en uppsägningstid på fem dagar.

Du behöver alltså inte vara i omedelbar beredskap.

Godtycklig behandling av en anställd är också i princip förbjuden. Om han är arbetsför under en vecka ska arbetsgivaren visa varför han inte längre är arbetsför under de kommande fyra veckorna, till exempel.

Allt detta bör ifrågasättas och arbetsgivaren bör få ställa de rätta frågorna.

Anställda behöver inte följa detta, eftersom alla har rätt till sin egen personliga hälsoinformation och inte behöver dela den med andra. Enligt den nya § 48a i lagen om smittsamma sjukdomar har arbetsgivaren rätt att granska arbetstagarnas vaccinationsstatus, men måste göra det själv. Såvitt jag kan se behöver arbetstagaren inte göra något.

Såvitt jag förstår måste de göra det.

Detta är en av de frågor som lagstiftningen praktiskt taget inte har något svar på. Förmodligen så snart arbetstagaren anses vara ”olämplig”.

För närvarande kan tvångsarbete inte åläggas, nödarbete kan endast åläggas under högst en begränsad period. Nödarbete kan inte införas på obestämd tid. Nödarbetet får inte pågå under lång tid, utan regeringen måste organisera det på annat sätt. Annars blir tvångsarbete till slavarbete, vilket är förbjudet enligt Qu-avtalen. Nedan följer de rättsliga bestämmelserna om tvångsarbete.

  • Arbetstidslagen 872/2019

19 § Nödarbete

Arbetsgivaren får låta utföra nödarbete om en oförutsägbar händelse har orsakat ett avbrott i den ordinarie verksamheten eller allvarligt hotar att orsaka ett sådant avbrott eller äventyra liv, hälsa, egendom eller miljön. Nödarbeten får utföras utanför normal arbetstid endast i den utsträckning det är nödvändigt och under en period på högst två veckor. Nödarbete får utföras med undantag från bestämmelserna i § 8, 17 och 24-27. När nödarbetet avslutas ska dock arbetstiden minskas till ett maximalt antal enligt § 18 och arbetstagaren ska ges kompensationsledighet enligt artiklarna 25 § 4 och 28 § 2. Arbetsgivaren ska utan dröjsmål skriftligen underrätta arbetsinspektionen om orsaken, omfattningen och den sannolika varaktigheten av nödarbetet. Arbetsgivaren ska ge den förtroendeman som företräder de arbetstagare som utför nödarbetet eller, om ingen förtroendeman har utsetts, arbetsmiljöombudet, förtroendemannen eller annan arbetstagarrepresentant möjlighet att bifoga sitt yttrande till anmälan. Efter att ha undersökt ärendet kan arbetsinspektionen antingen låta det vara med den anmälan som den får eller vidta åtgärder för att begränsa eller stoppa nödarbetet.

  • Lagen om unga arbetstagare 19.11.1993/998

5 § Övertid och nödarbete (5.7.2019/878)

En person över 15 år får med sitt samtycke arbeta övertid utöver sin ordinarie dagliga arbetstid eller annan ordinarie arbetstid i högst 80 timmar per kalenderår. En person under 15 år får inte hållas kvar på övertidsarbete eller i nödfall. En person över 15 år får hållas i beredskapsarbete på de villkor som föreskrivs i § 19 i arbetstidslagen (872/2019) endast om en person över 18 år inte är tillgänglig för beredskapsarbete. Om en ung arbetstagares viloperiod enligt § 8 i denna lag har förkortats under ett nödarbete, ska den unga arbetstagaren ges en ersättande viloperiod så snart som möjligt, dock senast tre veckor efter det att nödarbetet har avslutats.

Fyll i medlemskapsansökan på sidan Bli medlem, där du också hittar mer information om hur du blir medlem och om medlemsavgifter.

Medlemsavgiften för 2022:

  • Anställda: 1 % av månadslönen
  • Småföretagare: medlemsavgift 1 % av YEL- eller MYEL-inkomsten.

Avgift för stödmedlemskap: 100 euro

Medlemsavgift för studerande

Den studerande medlemmen är befriad från medlemsavgifter under studietiden. När du tar ett arbete under studietiden betalas medlemsavgiften som vanligt.

Medlemsavgift för arbetslösa

En medlem utan lön, inkomst eller grundläggande social trygghet är befriad från medlemsavgifter.

När du blir medlem får du en förskottsfaktura på 20 euro. Medlemsavgiften måste betalas senast på förfallodagen, oavsett om du är studerande/arbetslös eller ordinarie/stödjande medlem. En obetald medlemskapsdeposition leder automatiskt till att medlemskapet avslås.

Vänligen dra av förskottsbetalningen på din nästa medlemsfaktura.

Du kan betala din medlemsavgift en gång i månaden eller kvartalsvis.

Medlemsavgift under studier eller arbetslöshet

Studerande medlemmar är befriade från medlemsavgifter under sina studier. Det är endast den förskottsbetalda medlemsavgiften som ska betalas. Om du tar ett arbete under dina studier betalar du medlemsavgiften som vanligt. Förskottsbetalningen kommer att dras av från din första ordinarie medlemsavgift.

En medlem utan lön, utkomststöd eller grundförmån är befriad från medlemsavgift. Om du blir medlem medan du är arbetslös måste du ändå betala förskottsavgiften på förfallodagen. Förskottsbetalningen kommer att dras av från din första ordinarie medlemsavgift.

Fyll i medlemskapsansökan och betala medlemsavgiften senast på förfallodagen.

När ditt medlemskap i Valo har bekräftats kan du säga upp ditt medlemskap i din gamla fackförening. Men avgå inte från arbetslöshetskassan! VALO har ännu ingen arbetslöshetskassa:

Observera att fackföreningen inte är en arbetslöshetskassa.

En fackförening och en arbetslöshetskassa är två olika saker. Medlemskap i en arbetslöshetskassa är en förutsättning för att få inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning. Se därför till att du är medlem i en arbetslöshetskassa. Om du lämnar ett annat fackförbund ska du se till att ditt medlemskap i arbetslöshetskassan fortsätter även om du lämnar fackförbundet.

Läs mer om detta här:

Nej, eftersom Fria fackförbundet- VALO rf för närvarande bara är ett fackförbund. Våra tjänster omfattar därför ännu inte någon arbetslöshetskassa. Du bör därför se till att du är medlem i en arbetslöshetskassa för att vara berättigad till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning.

Observera att en fackförening inte är en arbetslöshetskassa.

En fackförening och en arbetslöshetskassa är två olika saker. Medlemskap i en arbetslöshetskassa är en förutsättning för att få inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning. Se därför till att du är medlem i en arbetslöshetskassa. Om du lämnar ett annat fackförbund ska du se till att ditt medlemskap i arbetslöshetskassan fortsätter även om du lämnar fackförbundet.

Läs mer om detta här:

Skicka oss ett e-postmeddelande till följande adress

ETT FACKFÖRBUND SOM GER KONKRET HJÄLP

Kom med!