Fria fackförbundet – VALO rf

Fria fackförbundet – VALO rf är ett fackförbund som är öppet för medlemmar från alla yrkesgrupper.

Förbundets uppgift är att bevaka arbetstagarnas rättigheter inom de områden där det företräder sitt medlemskap. Vårt jobb är också att skydda konstitutionen och genomdriva internationella människorättsfördrag för att skydda våra medlemmars intressen.

Fackförbundets bakgrund

Fria fackförbund – VALO rf är ett ungt fackförbund, grundat i slutet av 2021, som svar på rop från fältet om att medlemmarnas intressen inte bevakas i de gamla fackföreningarna annat än i festtal. Bland förbundets grundare och styrelseledamöter finns många som bittert upplevt de gamla fackens kalla grepp. Därför ska Fria Fackföreningsförbundet – VALO rf – ge konkret hjälp till sina medlemmar.

Förbundets främsta mål är nu att öka medlemsantalet. Vi tar emot människor från alla yrken. Småföretagare, studenter och arbetslösa är också välkomna.

Fackets förvaltning

Fria fackföreningen – Valo rf är ett fackförbund som är öppet för medlemmar från alla yrkesområden. Förbundets administration består av förbundsstämman, styrelsen och verkställande utskottet. De presenteras nedan.

Ledningsgruppen

Styrelsens ledningsgrupp består av fackets ordförande, de två vice ordförandena och personer som utses av styrelsen. Ledningsgruppen ansvarar för att förbereda förslag till styrelsen och genomföra styrelsens beslut.

Styrelsen

Förbundets angelägenheter sköts och företräds av styrelsen, som leder förbundets verksamhet i enlighet med dessa regler och föreningsstämmans beslut.
Styrelsen består av ordföranden, som även kallas föreningens ordförande, första och andre vice ordföranden samt 8-27 övriga ledamöter. Till styrelsen väljs 1–27 suppleanter för att ersätta den frånvarande styrelseledamot i den ordning som de är införda i den valda bolagsstämmans protokoll. Valet av styrelse ska ta hänsyn till de olika yrkenas representativitet. Styrelsens ledamöter ska vara medlemmar i föreningen. Om en styrelseledamot avgår permanent, upphör hans/ hennes styrelsemedlemskap omedelbart och en suppleant ska kallas i hans/hennes ställe.
Styrelseledamöterna väljs av bolagsstämman och deras mandatperiod är mellan bolagsstämmorna, om inte annat föreskrivs. Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden eller, i dennes frånvaro eller i vice ordförandens frånvaro, så ofta som verksamheten kräver det. Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Styrelsens uppgifter är bland annat följande:

  • övervaka att föreningens verksamhet sköts i enlighet med dessa regler och bolagsstämmans och styrelsens beslut- övervaka utbetalningen av bidrag enligt stadgarna och lösa eventuella tvister som uppstår i samband med detta
  • att behandla frågor som läggs fram av styrelseledamöterna eller som på annat sätt tas upp av dem
  • se till att fackets ekonomiska resurser förvaltas på ett tillförlitligt sätt och till fackets fördel, att fackets övriga tillgångar förvaltas väl och att delårsbokslut upprättas var sjätte månad
  • lämna en redogörelse till fullmektige om föreningens verksamhet och ekonomi under det gångna året
  • att anta och avskeda fackförbundets anställda och att komma överens om deras anställningsvillkor och arbetsuppgifter
  • besluta om köp, försäljning, byte eller intäckning av fackförbundets fasta och rörliga egendom
  • utse medlemmarna i ledningsgruppen, de nödvändiga underorganen och arbetsgrupperna och besluta om deras uppgifter
  • beslutar om kollektivavtalsrådens och kollektivavtalssektionernas uppgifter och sammansättning.

Förbundssmöte

Fackföreningens årsmöte, kallat förbundsmöte, hålls årligen på ett datum som fastställs av styrelsen i mars eller maj. Extra förbundsmöte ska sammankallas när förbundsmötet så beslutar eller när styrelsen finner det nödvändigt eller när minst två tiondelar (2/10) av föreningens röstberättigade skriftligen begär det av styrelsen. Mötet ska hållas sextio (60) dagar efter det att begäran om att hålla det lämnats till styrelsen. Varje medlem ska ha en (1) röst vid förbundsmötet. Stödmedlemmar ska ha rätt att närvara vid förbundsmötet. Om inte annat föreskrivs i stadgarna skall fullmäktiges beslut vara den åsikt som stöds av mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal skall förbundets ordförandes röst vara avgörande, vid val skall dock lotten avgöra.

Förbundsstyrelsen för 2022 har ännu inte sammankallats.

Förbundsstyrelsen 2022

2022 års förbundsstyrelse består av följande personer:

Hur blir man medlem?

Som medlemmar i föreningen kan antas personer som accepterar föreningens ändamål. Stödmedlemar i föreningen antas personer och personer inom juridik som vill stödja facket och dess syfte.

Medlemskap och stödmedlemskap ansöks skriftligen. Föreningens styrelse beslutar om godkännandet av stödmedlemmar och medlemmar.

Föreningens regler

Förbundets regler finns här:

Kontakta oss

Svar på ofta ställda frågor

Här hittar du svar på ofta ställda frågor och från aktuella frågor till frågor om fackföreningsmedlemskap.

Medlems­avgift

Du kan betala din medlemsavgift en gång i månaden eller kvartalsvis.

1%

Anställda: medlemsavgift 1 % av månadslönen

1%

Småföretagare: 1 % av YEL- eller MYEL-inkomsten.

ETT FACKFÖRBUND SOM GER KONKRET HJÄLP

Kom med!