1 § Namn, säte och språk

Förbundets namn är Vapaa ammattiliitto – ry, på svenska Fria fackförbundet – VALO rf.

Förbundets säte är Björneborg och verksamhetsområdet är hela landet. Förbundets officiella språk är finska och svenska. Protokollets språk är finska. I dessa regler kallas Vapaa ammattiliitto ry för förbund.

2 § Syfte

Både löntagare och mikroföretagare kan vara medlemmar i förbundet. Förbundet skall samla anställda och mikroföretagare inom sina organiserings- och avtalsområden till en intresseorganisation.

Genom medlemmarnas kollektiva verksamhet förbättrar och försvarar organisationen arbetsvillkor, löner och andra avtalsvillkor, ekonomiska, sociala och rättsliga intressen samt främjar social status, rättvisa och jämlikhet för både löntagare och mikroföretagare.

Förbundet samlar också studerande medlemmar som studerar för ett yrke inom dess avtalsområden och främjar utveckling av yrkesutbildningen inom avtalssektorn.

Förbundet sluter kollektivavtal och bedriver lobbying och social lobbying.

För att uppnå sina mål ska förbundet

1. Genomför organisations- och rekryteringsarbete för att stärka sin organisation och engagera sina medlemmar aktivt i yrkesmässig och social lobbyverksamhet;

2. Att ge sina medlemmar juridisk rådgivning om arbetsrätt och juridiskt stöd i tvister som rör anställningsförhållanden.

3. Att genom nationella och lokala avtal komma överens om anställnings- och lönevillkor för arbetstagare i kollektiva förhandlingsenheter samt att övervaka att avtalen och bestämmelserna i lagstiftningen om arbetarskydd följs;

4. Hjälper och stöder medlemmarna i deras ansträngningar att förbättra sina arbetsvillkor, löner och andra försörjningsvillkor samt sin arbetsmiljö;

5. Organisera utbildning, information, publicering och forskning;

6. Samarbeta med och får ge ekonomiskt stöd till inhemska och utländska organisationer och organ som stöder förbundets syften, mål och politik;

7. Påverka det sociala beslutsfattandet på nationell och internationell nivå om frågor som rör medlemmarnas arbets- och levnadsvillkor samt deras ställning och rättigheter;

8. Får vara medlem i ett yrkesförbund;

9. Får äga och förvalta lös och fast egendom, inrätta fonder och stiftelser. För att stödja sin verksamhet får förbundet ta emot bidrag, donationer och arv samt anordna lotterier och insamlingsaktiviteter. Förbundet får bedriva kommersiell verksamhet med direkt anknytning till sin verksamhet.

3§ Medlemskap

Medlemskap i förbundet ska vara öppet för personer som accepterar förbundets syfte. Enskilda personer och juridiska personer som vill stödja förbundet och dess syfte kan godkännas som stödmedlemmar i förbundet.

Ansökningar om medlemskap i förbundet skall göras skriftligt. Beslut om medlemskap fattas av förbundets styrelse.

Medlemmarna ska följa förbundets regler och förbundsförsamlingens och styrelsens beslut.

En medlem kan uteslutas ur förbundet genom styrelsens beslut.

– om han eller hon underlåter att följa förbundets regler eller de beslut och instruktioner som fattats av förbundsförsamlingen eller av styrelsen som baserar på de regler.

– om han eller hon handlar i strid med förbundets syfte.

En medlem samt en stödmedlem kan säga upp sig från sitt medlemskap i förbundet genom att skriftligen meddela detta till styrelsen eller till förbundets ordförande. Medlemskapet ska upphöra vid utgången av den månad under vilken uppsägningen meddelas.

4 § Medlemsavgifter

En anställd medlem ska betala en procentuell andel av medlemsavgiften på sina löneinkomster som omfattas av källskatt och på inkomster som behandlas som sådana. Bidragets storlek skall fastställas vid det årliga förbundsförsamlingsmötet.

Studerande medlemmar ska vara befriade från medlemsavgifter under den tid de studerar. Om han/hon tar anställning under studietiden ska medlemsavgiften betalas i enlighet med föregående punkt.

Mikroföretagare betalar en procentuell medlemsavgift på sin källskattepliktiga inkomst, baserad på den inkomsten som kan verifieras från företagarens YEL eller MYEL. Beloppet för den årliga medlemsavgiften för mikroföretagare fastställs vid årsmötet.

En medlem utan löneinkomst, utkomststöd eller grundläggande social trygghet är befriad från medlemsavgift.

Förbundets styrelse har rätt att ta ut en extra medlemsavgift av medlemmarna.

Arbetsgivaren samlar in medlemsavgiften från medlemmen på grundval av ett uppbördsavtal på lönebasis och betalar den månadsvis till förbundet i enlighet med anvisningarna i medlemsregistret. En medlem som själv betalar avgiften betalar den månadsvis i enlighet med anvisningarna i förbundets medlemsregister. Medlemmen ska på begäran visa upp lönebesked som visar den lön som ligger till grund för medlemsavgiften.

Avgifter som inte har betalats inom maximalt sex månader får betalas retroaktivt.

5 § Administration

Förbundsförsamling

Förbundets årsmöte, som i dessa regler ska kallas förbundsförsamling, ska hållas årligen på ett datum som styrelsen fastställer i mellan mars och maj.

En extra generalförsamling ska hållas när förbundets församling beslutar det, när styrelsen anser det nödvändigt eller när minst två tiondedelar (2/10) av förbundets röstberättigade medlemmar skriftligen begär det hos styrelsen i ett särskilt anmält ärende. Mötet ska hållas inom sextio (60) dagar efter det att begäran om att det ska hållas har lämnats in till styrelsen.

Vid förbundets möten ska varje medlem ha en (1) röst. Stödmedlemmar har rätt att närvara vid mötet.

Om inte annat föreskrivs i stadgarna ska förbundet agera vid ett möte med mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal ska mötesordföranden ha utslagsröst, men vid val ska omröstningen ske genom lottning.

Styrelsen

Förbundet ska ledas och företrädas av en styrelse som ska leda förbundets verksamhet i enlighet med dessa stadgar och förbundsförsamlingens beslut. Styrelsen ska bestå av ordföranden, även kallad förbundets ordförande, den första och andra vice ordföranden samt 8-27 andra ordinarie ledamöter. Styrelsen ska välja 1-27 suppleanter för att ersätta en frånvarande styrelseledamot i den ordning som anges i protokollet från den församling som valde dem.

Vid valet av styrelse skall hänsyn tas till att de olika yrkessektorerna är representativa.

Styrelsens ledamöter ska vara medlemmar i förbundet. Om en styrelseledamot avgår permanent ska hans/hennes medlemskap i styrelsen omedelbart upphöra och en suppleant ska utses för att ersätta honom/henne.

Styrelseledamöterna ska väljas vid den årliga bolagsstämman och deras mandatperiod ska vara perioden mellan de årliga bolagsstämmorna, om inte annat föreskrivs i dessa regler.

Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden eller, i hans frånvaro eller vid hans förhinder, av vice ordföranden, så ofta som verksamheten kräver. Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Styrelsens uppgifter är bland annat följande:

– se till att förbundets verksamhet bedrivs i enlighet med dessa stadgar och församlingens och styrelsens beslut

– att övervaka utbetalningen av de bidrag som föreskrivs i stadgarna och att lösa tvister som uppstår i samband med detta.

– att behandla ärenden som tas upp av styrelseledamöterna eller som på andra sätt kommer fram

– se till att förbundets ekonomiska resurser förvaltas på ett tillförlitligt sätt och till förbundets fördel, att förbundets övriga tillgångar förvaltas väl och att delårsbokslut upprättas var sjätte månad

– lägga fram en rapport till församlingen om förbundets verksamhet och ekonomi under det gångna året

– att anta och avskeda förbundets anställda och att komma överens om deras anställningsvillkor och arbetsuppgifter

– besluta om köp, försäljning, byte eller pantsättning av förbundets fast samt lös egendom

– utnämna ledamöterna i direktionen, de nödvändiga underorganen och arbetsgrupperna och besluta om deras uppgifter.

– beslutar om kollektivavtalsrådens och kollektivavtalssektionernas uppgifter och sammansättning.

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen, som är underställd till styrelsen, består av förbundets ordförande, de två vice ordförandena och personer som utses av styrelsen. Dess uppgift är att utarbeta förslag till styrelsen och att genomföra styrelsens beslut.

6 § Kollektivavtalsförhandlingar och annan avtalsverksamhet

Beslut om ingående av kollektivavtal ska fattas av förbundets styrelse, som också kan hålla en omröstning bland medlemmarna om godkännande av kollektivavtal. Resultatet av medlemmarnas omröstning ska vara bindande för regeringen om minst femtiofem (55) procent av de röstande har röstat för den vinnande ståndpunkten.

Styrelsen ska besluta om vilka sektorer och kollektivavtalsområden som ska omfattas av omröstningen. Medlemsomröstningen skall ske antingen genom separat omröstning och/eller via post och/eller telekommunikation.

Endast de medlemmar som direkt berörs av avtalet och som har betalat sina medlemsavgifter i enlighet med styrelsens anvisningar får delta i medlemsomröstningen.

När kollektivavtalet förnyas beslutar styrelsen om de föreslagna ändringarna på grundval av initiativ från medlemmarna.

Styrelsen ska besluta om uppsägning av ett kollektivavtal som ingåtts av förbundet.

Kollektivavtalsråden ansvarar för att förhandla fram kollektivavtal och beslutar om resultatet av förhandlingarna som ska läggas fram för styrelsen.

7 § Arbetskonflikt

Genomförandet och avslutandet av stridsåtgärder ska beslutas av förbundets styrelse, vars beslut om åtgärden är bindande för medlemmarna.

Medlemmar i fackföreningar kan beviljas ersättning för stridsåtgärder i följande fall:

– om de har deltagit i en stridsåtgärd som godkänts av förbundet.

– om de har varit inblandade i en lockout där fackförbundet har agerat i enlighet med dessa regler och de instruktioner som fackföreningsstyrelsen har gett.

– om de har varit inblandade i en stridsåtgärd eller lockout till följd av en arbetstvist med en annan facklig organisation eller förbundet.

Styrelsen skall besluta om grunderna för, beloppet för, betalningssättet för och utbetalningen av ersättningen.

En medlem som har rätt till ersättning för stridsåtgärder ska vara skyldig att följa de anvisningar som förbundets styrelse utfärdat om fördelningen av ersättningen för stridsåtgärder.

En medlem som utför arbete som är föremål för stridsåtgärder eller som inte följer de instruktioner som utfärdats av förbundets verkställande utskott ska förlora sin rätt till ersättning och ska vara skyldig att betala tillbaka ersättningen på begäran.

8 § Bidrag från förbundet

En medlem kan få hjälp och stöd från förbundet i rättsliga frågor som uppstår i samband med hans/hennes anställning eller verksamhet inom förbundet. Styrelsen ska besluta om kriterierna för beviljande av rättshjälp och om de bidrag som förbundet beviljar. Om en medlem har beviljats rättshjälp och domstolen dömer motparten att betala kostnaderna för förfarandet, ska förbundet ersättas för den beviljade hjälpen.

Alla unionsmedlemmar har rätt till juridisk rådgivning i arbetsrättsliga frågor.

9 § Revision av räkenskaperna

Förbundets räkenskapsår ska vara kalenderår.

Förbundets årsmöte ska välja ett godkänt revisionsbolag eller två (2) ordinarie revisorer och två (2) revisorssuppleanter. Om revisorerna har avgått eller är oförmögna att utföra revisionen, eller om det krävs revisorssuppleanter för att ersätta de ordinarie revisorerna, ska styrelsen genomföra valet av nya revisorer eller revisorssuppleanter.

Revisorerna ansvarar för att granska förbundets räkenskaper, bokslut och förvaltning i enlighet med god revisionssed. Revisorerna ska lämna en revisionsrapport till förbundets styrelse inom en månad efter det att bokslutet har färdigställts, dock senast en månad före förbundets generalförsamling.

10 § Metod för registrering av namn

Förbundets namn ska undertecknas av förbundets ordförande och vice ordförande, alltid två och två. Styrelsen kan också ge andra personer rätt att underteckna namnet, förutsatt att de undertecknar namnet tillsammans med en annan firmatecknare eller en person som utsetts att underteckna namnet.

11 § Upplösning av förbundet

Beslut om förbundets upplösning ska fattas av förbundsförsamlingen. Ett förslag till upplösning skall antas om det stöds av minst 3/4 av de avgivna rösterna. Om förbundet upplöses eller avvecklas ska de återstående tillgångarna användas på det sätt som beslutats av den församling som beslutat om upplösningen för att främja förbundets syfte.

12 § Ändring av stadgarna

Ändringar av förbundets stadgar kan göras av förbundsförsamlingen med en majoritet av minst 2/3 av de avgivna rösterna.